โครงการก่อสร้างวงเวียนบริเวณประดิษฐ์ปานะตัดถนนศรีภูเจริญ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีทางแยกหลายทางมีปัญหาเรื่องการจราจรอยู่มาก เทศบาลเมืองนางรองจึงได้ทำโครงการดังกล่าวนี้เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและการขับขี่ปลอดภัยตลอดทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองนางรอง ขณะนี้ได้ก่อหนี้ผูกพันพร้อมจะดำเนินการแล้ว