กำหนดการยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี เช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถยื่นแบบประเมินและการชำระภาษีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองรอง ชั้น1