1. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ชุมชนวัดขุนก้อง ศาลาชุมชนวัดขุนก้อง
 2. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ชุมชนบ้านเก่า ศาลาชุมชนบ้านเก่า
 3. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ชุมชนวัดกลาง ศาลา SML (สวนโกรก)
 4. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ชุมชนหนองโพรง ศาลาชุมชนหนองโพรง
 5. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ชุมชนทุ่งแหลม ศาลา SML ทุ่งแหลม
 6. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ชุมชนป่าตาเส็ง ศาลาชุมชนป่าตาเส็ง
 7. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ชุมชนหนองรี ศาลาชุมชนหนองรี
 8. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ชุมชนวัดป่าเรไร ลานธรรมวัดป่าเรไร
 9. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. ชุมชนวัดถนนหัก ลานธรรมวัดถนนหัก
 10. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ชุมชนบ้านถนนหัก ที่ทำการชุมชนบ้านถนนหัก
 11. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง ศาลาชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
 12. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ชุมชนหนองเสม็ด ศาลาชุมชนหนองเสม็ด
 13. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ชุมชนหนองกราด ศาลาชุมชนหนองกราด
 14. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ชุมชนวัดหัวสะพาน ศาลาชุมชนวัดหัวสะพาน
 15. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ชุมชนจะบวก ศาลาชุมชนจะบวก(หลังใหม่)
 16. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. ชุมชนโคกหลวงพ่อ ศาลาชุมชนโคกหลวงพ่อ
 17. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ชุมชนวัดร่องมันเทศ ศาลา SML วัดร่องมันเทศ
 18. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ชุมชนดอนแสลงพันธ์ ศาลาชุมชนดอนแสลงพันธ์
 19. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ชุมชนถนนหักพัฒนา ศาลาชุมชนถนนหักพัฒนา
 20. วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำ บ้านประธานกรรมการชุมชน