ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง จะทำการล้างถังน้ำใสที่ใช้ในการกักเก็บน้ำประปาก่อนที่จะทำการจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00-16.00น. ในการนี้จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปา จากสถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านหนองโบสถ์เป็นการชั่วคราว และจะทำการจ่ายน้ำจากโรงกรองน้ำสำนักงาน อาจส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือหยุดไหลเป็นบางพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้นำได้สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย