นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนจึงได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองช่างเทศบาลเมืองนางรอง ได้ออกพัฒนาโดยการกำจัดผักตบชวา บริเวณสระน้ำท่าลาวเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมได้ในช่วงนี้