กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ประชาชนที่ประกอบกิจการต่างๆ มาเสียค่าธรรมเนียมตาม วัน เดือน ปี ที่มาเสียในปีที่แล้ว