ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลเมืองนางรอง ชอเชิญชวนคนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนหรือคนพิการย้ายบทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือเดือนพฤศจิกายน 2557 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้เชื่อถือได้รับรองสถานัของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงิน เบี้ยความพิการผ่านธนาคารพร้อมสำเนา