ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลเมืองนางรอง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุครบ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริฐูรณ์ แล้วและมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559)ไปลงทะเบียนเื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)พร้อมสำเนา
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุผ่านธนาคาร