ผู้ที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งบัตรประจำตัวแรงงานฯหมดอายุ ให้ไปติดต่อขอลงทะเบียนเพื่ือทำงานที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (อาคารโรงยิมโรงพยาบาลบุรีรัมย์) โดยเตรียมเงินค่าใช้จ่ายเพื่อลงทะเบียนและตรวจโรค จำนวน 3,100 บาท ระยะเวลาในการลงทะเบียน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 31สิงหาคม 2557 เบอร์โทรศัพท์ 086 – 7237914