ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติในท้องที่อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุภัยหนาวขึ้นเนื่องจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้อากาศหนาวเย็นลงคลอบคลุมในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เวลา04.00น. ก่อให้เกิดความเสียหายส่งผล
ให้ราษฎรได้รับผลกระทบเนื่องจากประสบภาวะอากาศหนาวเย็นเป็นวงกว้าง และภัยพิบัติยังไม่สิ้นสุด
เทศบาลเมืองนางรองโดยคณะผู้บริหารซึ่งนำโดยนายไตรเทพ งามกมล นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ยากไร้เป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยการแจกผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้และผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
ทั้ง 20 ชุมชน โดยการประสานงานของคณะกรรมการชุมชนทั้ง 20 ชุมชน จำนวน 720 ผืน