ตามที่เทศบาลเมืองนางรอง ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับ
น้ำเสีย และกลิ่นเหม็น จากอาหารแช่เย็นของร้านเบทาโกร จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่
บริเวณสถานีขนส่งอำเภอนางรอง ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการประสานกับ
ผู้จัดการร้านเบทาโกร จำกัด สาขานางรองแล้ว ทราบว่าทางร้านจะดำเนินการสร้าง
ห้องเย็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2557 ส่วนการกำจัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็น
ปัจจุบันได้ดำเนินการล้างบริเวณที่แช่อาหารโดยใช้น้ำส้มรมควันและ EM ในการทำความ
สะอาด ทำให้มีกลิ่นเกิดขึ้นน้อยมาก
ดังนั้น เทศบาลเมืองนางรอง จึงขอแจ้งมาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน และเทศบาลฯ จะดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะๆ ต่อไป