ด้วยเทศบาลเมืองนางรอง จะได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการทบทวนและพัฒนาระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะทำการฝึกซ้อมแผนฯ
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ชุมชนวัดหัวสะพาน
ดังนั้น เทศบาลเมืองนางรอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ได้รับทราบโดยทั่วกัน