ด้วยเทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ประจำปี 2556 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ในชุมชน ภายในเขตเทศบาล ทั้ง 20 ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน
และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2556
เป็นต้นไป ตามตารางดังนี้

วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนวัดกลาง
วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนป่าตาเส็ง
วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนวัดป่าเรไร
วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนทุ่งแหลม
วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนจะบวก
วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนโคกหลวงพ่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนบ้านดอนแสลงพันธ์
วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนถนนหักพัฒนา
วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนวัดหัวสะพาน
วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนวัดขุนก้อง
วันที่ 11 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนวัดร่องมันเทศ
วันที่ 11 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนวัดถนนหัก
วันที่ 11-12 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนหนองโพรง
วันที่ 11 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำ
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนบ้านเก่า
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนหนองรี
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนหนองกราด
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนหนองเสม็ด
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ชุมชนบ้านถนนหัก
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ออกมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยทั่วกัน