เทศบาลเมืองนางรองได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง