ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลเมืองนางรอง ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงิน เบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ เทศบาลเมืองนางรอง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อที่จะได้รับเงิน เบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจะเริ่มรับเงินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบแนบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒. ทะเบียนบ้าน
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

ทั้งนี้ สามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของ คนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗