เทศบาลเมืองนางรองได้จัดประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยจัดการประกวดทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้ผ่านเข้ารอบรับรางวัลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

⭐️ ระดับประถมศึกษาตอนต้น⭐️

👉รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ออมสิน กลั่นบุญ และ ด.ญ.ฉัตรชนก สุวรรณลาศ

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ ด.ญ.พิมพ์พิชชา นิ่มกิ่งรัตน์ และ ด.ญ.พริมาสิรี กัลยานุกิจ

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ด.ญ.เปรมสุริดา รัตนพาหุ และ ด.ญ. อมลดา ปาโมกข์

⭐️ระดับประถมศึกษาตอนปลาย⭐️

👉รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. ณัฐนิชา สกิมงาม และ ด.ญ. จิรัชญา แวงสันเทียะ

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ ด.ญ.ทวินตา คุชรักษ์ และ ด.ญ.นิติกานต์ สุวรรณสถิตย์

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ด.ญ.พรกนก เทพเนาว์ และ ด.ญ.มินท์มันตรา ชัยวลีศรีเกษม

⭐️ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น⭐️

👉รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธีรติพิษา ปาณะวงศ์

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ ด.ญ. เกตกมล วรนุช

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ ด.ญ. ธมนวรรณ เปียยุระ

⭐️ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย⭐️

👉รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเจษฎา อ่ำประสิทธิ์

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ น.ส.วิชุดา แย้มพิมาย

👉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ นายธนิก เทพเนาว์