วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง จัดอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ในสถานศึกษา ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ การะเกต รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย ผอ.กองการศึกษา ผอ.โรงเรียนเทศบาล1(ทีโอเอวิทยา) รองผอ.โรงเรียนเทศบาล2 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1(ทีโอเอวิทยา)

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนและสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ลดพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนตลอดจนนักเรียนในสถานศึกษาทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน