นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนางรอง ออกตรวจสอบสำรวจท่อธารประปาหัวจ่ายดับเพลิง (ประปาหัวแดง) ทุกชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนางรอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากเกิดเหตุเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนระงับเหตุอย่างทันท่วงที

หัวจ่ายน้ำดับเพลิงจะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยนักดับเพลิงให้ปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีทางเข้าออกคับแคบ มีสิ่งกีดขวางและไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะต่อสายดับเพลิงและทำการระงับเหตุได้ทันที