คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ออกตรวจรับงานการก่อสร้างถนน คสล.สวัสดิ์พัฒนา ชุมชนโคกหลวงพ่อ ให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อความสะดวกในการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชน