� � � � � � �ตามที่เทศบาลเมืองนางรอง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการกำจัด
วัชพืชผักตบชวา โดยร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และชุมชนในเขตเทศบาล
ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ที่บริเวณลำนางรอง มาตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม
2556 �เป็นต้นมานั้น ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชผักตบ
ชวาได้เกือบทั้งหมด ซึ่งจะทำให้การระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวเป็นไป
ด้วยดีมากยิ่งขึ้น