วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) โรงเรียนเทศบาล 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 (26 มิถุนายน 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ สร้างการรับรู้ และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

ในวันนี้ได้มีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ การะเกต รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เป็นประธานในพิธี