โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอิงประชา ชุมชนหนองกราด เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดถูกต้องตามมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อความสะดวกในการสัญจรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน