กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรอง ลงพื้นที่ออกสำรวจเก็บข้อมูลผู้ที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง ทั้ง 20 ชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองนางรอง และพิจารณาส่งต่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป