เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 กลุ่มสตรี
เทศบาลเมืองนางรอง ได้ร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี
ณ หอประชุมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง โดยในงานดังกล่าว
ได้มีการออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาวบ้าน
จากตำบลต่างๆในอำเภอนางรอง กิจกรรมการเดินผ้าไหม และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย