การประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤาภาคม 2565 สาระสำคัญคือ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง กองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ) และการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล (กองช่าง)