นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง นำคณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษา ” 12 สิงหามหาราชินี” ในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี
ณ หอประชุมอำเภอนางรอง