เทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล
จำนวน 20 ชุมชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยเริ่มดำเนิน
การตั้งแต่วันที่ 10-12 สิงหาคม 2556 เป็นต้นมา ได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดียิ่งในการ
ช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ฯลฯ ภายในชุมชน
ของตนเอง