เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เทศบาลเมืองนางรอง ร่วมกับสำนักงาน
คุมประพฤตินางรอง เรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ และ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง โดยการนำของนายมาโนช ตันเจริญ
นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชผักตบชวา เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนางรอง นายชนาส ชัชวาลย์วงศ์ มาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลำนางรอง ชุมชนวัดขุนก้อง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้การกำจัดวัชพืช
ผักตบชวาในบริเวณดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี