เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองนางรอง
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล
นำโดยนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้กล่าวอวยพร และ มอบ
เกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมเชิดชูให้
เป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยและมีอายุยืนยาว เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานและ
ประชาชนทั่วไป ให้แก่ คุณตาวัน ชูประทีป อายุ 102 ปี