เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ประกอบด้วย ทุนมูลนิธิแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ จำนวน 155 ทุน รวมเป็นเงิน 309,500 บาท ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 249 ทุน รวมเป็นเงิน 212,000 บาท และกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 35 ทุน รวมเป็นเงิน 55,500 บาท ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์