เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง พร้อมพนักงานเเทศกิจ และพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมลงพื้นที่วางแผนแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณถนนประชาสันติสุข ถนนประดิษฐ์ปานะ และถนนณรงค์ดำริ เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกคล่องตัว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น