เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนางรองเพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีพลังให้เหมาะสมกับสังคมยุควิถีชีวิตใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง(วัดใหม่เรไรทอง)