เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ออกปฏิบัติการล้างทำความสะอาดตลาดสดและตลาดสระหญ้าม้า เพื่อความสะอาดปลอภัยสุขอนามัยที่ดี