เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองนางรอง ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯและบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบสรุปรายงานการเงินของกองทุนฯไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมร่วมพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนางรอง (ชั้น3)