เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่7)