เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรองนางรอง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 สาระสำคัญคือ ขอความเห็นชอบยกเลิกชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ของโรงเรียนเทศบาล1 (ทีโอเอวิทยา) และ ขอความเห็นชอบการพิจารณาสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองนางรอง