นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง มอบหมายให้ พนักงานเทศบาลเมืองนางรองส่งมอบอาหารดูแลครบทั้งสามมื้อให้กับกลุ่มเสียงสูงกักตัวทุกวันจนกว่าจะครบกำหนดเวลา