เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกให้คำแนะนำการกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง พร้อมออกติดป้ายกักตัว