กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดเศษกิ่งไม้แห้ง ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้โปร่ง สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณถนนประดิษฐ์ปานะ (ซอยคลินิกหมอปัญญา)