เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนางรอง และศาลเจ้าพ่อสระหญ้าม้า ให้กับพี่น้องชาวนางรองคนไทยเชื้อสายจีน