เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 เทศบาลเมืองนางรองได้จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2556
เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ในเขตเทศบาล ที่ได้ร่วมทำงานด้านการสาธารณสุข และเพื่อเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีโดยจัดให้มีกิจกรรม การเดินรณรงค์ในช่วงเช้า และ การให้ความรู้แก่ อสม.
ในช่วงเย็น จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และ การแสดงต่างๆ ของ อสม. ซึ่งในงานดังกล่าว
สร้างความสนุกสนานให้แก่ ชาวอสม. ทุกคนที่ร่วมงาน