เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองนางรองได้จัดกิจกรรม
กีฬาเด็กเล็กเบิกบานเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทีโอเอ
วิทยา(เทศบาล 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม โดยมีเด็ก เยาวชนจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กเยาวชนจากโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน พร้อมด้วยผู้ปกครอง
นายเชาว์ พัชนี ประธานสภาเทศบาล ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง
ได้ร่วมให้กำลังใจแก่เด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้