เทศบาลเมืองนางรองโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2554เพื่อจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลและให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง ซึ่งจะทำให้ทราบว่าแต่ละครัวเรือนมีปัญหาอะไรบ้างส่วนใดสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ ส่วนใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจยังใช้เป็นประโยชน์ในการร่วมแก้ไขปัญหาของสมาชิกในครัวเรือนต่อไปและเทศบาลยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้