ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลเมืองนางรอง ได้จัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและบริการสาธารณะ
ให้แก่ผู้สูงอายุในด้านกิจกรรมนันทนาการ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อน ผ่อนคลายความ
ตึงเครียด ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าในวัยชรา โดยได้จัดทัศนศึกษาดูงาน
สถานทีต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
– ชมแหล่งธรรมชาติและศาสนสถานที่จังหวัดอุบลราชธานี
– ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
– ชมศาสนสถานและสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ
-ปฏิบัติธรรม ณ วัดสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีรวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี