สภาเทศบาลเมืองนางรอง ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง เริ่มประชุมเวลา
09.30 น. โดยมีวาระสำคัญซึ่งสภาเทศบาลเมืองนางรองได้ให้ความเห็นชอบ คือ
1. กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2-4 ประจำปี 2556
– สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2556
– สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2556
– สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556
2. กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
– สมัยสามัญ สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557
3. ให้ความเห็นชอบอนุมัติเงินกู้เบิกเกินบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขานางรอง
4. ให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล จำนวน 1 รายการ
5. ให้ความเห็นชอบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล
6. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556