วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลเมืองนางรองได้จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุประจำปี 2556 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เปิดโลกทัศน์ พบความแปลกใหม่ในชีวิต ลดความซ้ำซากจำเจในการดำเนินชีวิตประจำวัน และผู้สูงอายุมีสภาพและร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ได้พักผ่อน และผ่อนคลายและในการอบรมในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองนางรองได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากพระครูประสิทธิ์ธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดขุนก้อง รองเจ้าคณะอำเภอนางรอง และนายแพทยสมควร ฉ่ำผึ้ง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขด้วย