เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น3 มีสาระสำคัญคือ การขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล