ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้วันที่ 7-14 มกราคมของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองไว้ใช้ในฤดู แล้งอย่างพอเพียงและเป็นการสร้างจิตาำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัดนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยดูแลรักษา ซ่อมสร้างภาชนะเก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งอีกด้วย