เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองนางรองร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอนางรองร่วมเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อบริการประชาชนอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้มีความปลอดภัย