กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแจ้งรายการชำระภาษี ภายในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี -ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ภายในเดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี -ภาษีบำรุวท้องที่ ชำระภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี -กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพยื่นแบบขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ของทุกปี ยื่นแบบการชำระภาษีได้ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง